top of page

Līderības prasmju attīstības programma

Ilgums

6 - 12 sesijas (katra 3 stundas)

Treneris

Olga Dzene

Par kursu

Programma tiek pielāgota un koriģēta, atbilstoši konkrētā uzņēmuma vajadzībām!

Pirms programmas uzsākšanas rekomendējam veikt vadītāju novērtēšanu, izmantojot 360 grādu metodi, saņemot individuālu atgriezenisko saiti par stiprajām pusēm un attīstāmajām zonām.


Mērķi
 • iegūt zināšanas un izpratni par vadītāja lomu un atbildību, darba izaicinājumiem, efektīvākajiem vadīšanas rīkiem;

 • attīstīt un nostiprināt vadītāju operatīvās darbības nodrošināšanai nepieciešamās kompetences;

 • paaugstināt prasmi efektīvi komunicēt un vadīt komandu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem;

 • paaugstināt personīgo efektivitāti laika plānošanas un emociju vadīšanas kontekstā;

 • nostiprināt ticību saviem spēkiem un palīdzēt apzināties savas stiprās puses. 


Darba metode

Programma veidota kā praktisku un teorētisku atziņu kopums. To veido interaktīvas mini-lekcijas, analītiskas diskusijas, ilustratīvi uzdevumi, lomu spēles un praktiski vingrinājumi. Starp sesijām ieteicams paredzēt 1,5 - 2 nedēļu starplaiku. Katras sesijas noslēgumā dalībnieki saņem mājas darbu, kas dod iespēju un laiku pielietot iegūtās zināšanas ikdienas darba dzīvē un novērtēt izmaiņas. Katra nākamā sesija sākas ar atgriezenisko saiti par mājas darbu (kas izdevās, kas nē), pieredzes apmaiņu ar kolēģiem, pasniedzējas atgriezenisko saiti un rekomendācijām.


Mērķauditorija

Visu līmeņu vadītāji, speciālisti, kam nepieciešams attīstīt un nostiprināt līderības un komandas vadības kompetences. 


Programma

1. sesija: Vadītāja loma, atbildība un izaicinājumi

 • Cilvēku vadīšana agrāk un mūsdienās: kā mainījusies izpratne par darbinieku vadību laika gaitā?

 • Vadītāja loma struktūrvienībā un uzņēmumā: Ko no vadītāja sagaida uzņēmums? Ko sagaida darbinieki?

 • Vadības stili. Vadītāja tēls un tā nozīme darbinieku acīs;

 • Vadītājs–speciālists: galvenās atšķirības domāšanā un iemaņās;

 • Vadītāju un padoto savstarpējā uztvere, gaidas un bažas;

 • Vadītājs kā piemērs saviem darbiniekiem;

 • Vadītājam nozīmīgas prasmes un kompetences.


2. sesija: Komunikācija un saskarsme vadītāja ikdienas darbā

 • Vadītāja komunikācijas nozīme darbā ar padotajiem;

 • Vadītāja atbildība par komunikāciju ar darbiniekiem;

 • Vadītājs kā pozitīvais piemērs komunikācijas kultūrā;

 • Regulāras komunikācijas nozīme;

 • Racionālā un emocionālā saziņa;

 • Verbālie un neverbālie komunikācijas instrumenti;

 • Vārdu izvēle efektīvai komunikācijai;

 • Tipiskākās kļūdas vadītāja komunikācijā.


3. sesija: Darba plānošana, deleģēšana, kontrole

 • Vadītāja loma darba procesa vadīšanā: plānošana, deleģēšana, kontrole;

 • Plānošanas nozīme cilvēka produktivitātē un darba rezultātos;

 • Mērķtiecība – savu un padoto darba uzdevumu formulēšana;

 • Prioritāšu izvērtēšana. Prioritāšu matrica;

 • Vienkāršākais plānošanas veids un tā ietekme uz cilvēka produktivitāti;

 • Galvenie darbības efektivitātes principi. Noteikums 20/80. Kad pildīt nepatīkamos uzdevumus? Cik tālu uz priekšu ir jāplāno? Cik daudz stundas no darba dienas laika var plānot?

 • Laika zagļu tops;

 • Ilgtermiņa un īstermiņa plānošana;

 • Deleģēšana un pilnvarošana – kā maksimāli izmantot darbinieka spējas;

 • Darba izpildes pārraudzība, kontrole;

 • Darba izpildes novērtēšana – vai sasniegts plānotais rezultāts?


4. sesija: Komandas veidošana

 • Komanda kā dažādu personību kopums;

 • Uzticības nozīme komandas sadarbībā;

 • Komandas sadarbības modeļi un lomu sadalījums;

 • Vadītāja komunikācijas nozīme un atbildība darbā ar padotajiem;

 • Vadītājs kā pozitīvais piemērs komunikācijas kultūrā un sadarbības veicināšanā;

 • Regulāras komunikācijas nozīme;

 • Efektīvas 1 : 1 tikšanas ar darbinieku struktūra;

 • Komunikācijas dažādi aspekti un instrumenti – racionālie un emocionālie, verbālie un neverbālie. Ietekme uz savstarpējas komunikācijas kvalitāti;

 • Vārdu izvēle efektīvai komunikācijai un komandas gara veidošanai;

 • Tipiskākās kļūdas vadītāja komunikācijā.


5. sesija: Atgriezeniskā saite darba izpildē

 • Atgriezeniskās saites būtība un nozīme rezultātu sasniegšanā, attiecību veidošanā un darbinieku attīstībā;

 • Atgriezeniskā saite kā vadītāja ikdienas instruments;

 • Atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas zelta likumi;

 • Atgriezeniskās saites proporcija – slavēšana un kritizēšana;

 • Uzslava kā motivators;

 • Kritikas pasniegšana. Kā sniegt negatīvu atgriezenisko saiti tā, lai tā motivē darbinieku strādāt labāk;

 • Atgriezeniskās saites saņemšana no darbiniekiem.


6. sesija: Darbinieku motivēšana

 • Motivācijas jēdziens un būtība, motivācijas nozīme vadītāja ikdienā;

 • Tradicionālas un mūsdienīgas motivēšanas teorijas;

 • Motivācija un motivēšana: kas motivē darbiniekus strādāt;

 • Kas motivē darbinieku strādāt tā, kā vēlas uzņēmums;

 • Pamata un izaugsmes darbinieku vajadzības;

 • Materiālā un nemateriālā motivācija;

 • Vadītājam pieejamie rīki/līdzekļi darbinieku motivācijas veicināšanai;

 • Nauda kā motivators. Patiesība un mīti;

 • Paaudžu atšķirības ietekme uz motivāciju.


7. sesija: Emocijas vadītāja darbā

 • Emociju nozīme dzīvē un profesionālajā ikdienā ;

 • Bāzes emocijas, to nozīme cilvēka ikdienā. Emociju daudzveidība;

 • Emociju ietekme uz produktivitāti, lēmumu pieņemšanu un attiecībām;

 • Emocionālā inteliģence – savu un citu emociju izpratne;

 • Objektīva pašvērtējums un emocionāla stabilitāte;

 • 3 stratēģijas emocionāli saspringtās situācijās;

 • Kā pārvaldīt bailes, dusmas un bēdas – praktiskie ieteikumi un tehnikas;

 • 5 situācijas, kad nevajag savaldīt emocijas;

 • Pozitīvu emociju apzināta vairošana.


8. sesija: Konfliktu risināšana

 • Konfliktu cēloņi un tipoloģija, konfliktu risināšana, konstruktīvais un destruktīvais konflikts;

 • Ko darīt ar emocijām konfliktsituācijās?

 • Grūti saskarsmes partneri – kas tie tādi un ko ar tiem darīt?

 • Emocionālā inteliģence konfliktu novēršanā un risināšanā;

 • Instrumenti veiksmīgai konfliktu risināšanai;

 • Vajadzību un stratēģiju izpratne un rīcības izvēle;

 • Personiskie resursi un izaicinājumi konfliktu risināšanā;

 • Kā strādāt ar agresīvu cilvēku. Metodes un pieejas.


9. sesija: Darbinieku atlase, darba attiecību veidošana

 • Atlases process. Labākā prakse atlases organizēšana. Atšķirības klātienē un neklātienē;

 • Vadītāja loma un atbildība atlases procesā un lēmuma pieņemšanā;

 • Atlases interviju veidi – iepazīšanas intervija, biogrāfiska intervija, kompetenču intervija;

 • Atlases intervijas treniņš. Atvērtie jautājumi, intervijas struktūra, kvalitatīvie jautājumi par potenciālā darbinieka kompetencēm;

 • Jauno darbinieku ievadīšanas darbā process, vadītāja atbildība tajā:

- Iepazīšanās- Darbu plānošana, mērķu uzstādīšana- Komunikācijas izveidošana- Darbs komandā


10. sesija: Ikgadējās attīstības pārrunas

 • Gada pārrunu procesa jēga un potenciālie ieguvumi;

 • Organizācijas mērķi un mērķu kaskadēšana;

 • Stratēģiskie, taktiskie un operatīvie mērķi;

 • Gada pārrunu sarunas struktūra;

 • Kas nosaka gada pārrunu efektivitāti;

 • Darbs ar pozitīviem un negatīviem darbinieku novērtējumiem;

 • Biežāk sastopamās problēmsituācijas gada pārrunu vadīšanas gaitā, kā ar tām tikt galā un kā turpināt sarunu;

 • Attīstības vajadzību definēšana un saruna par to.


11. sesija: Personīgā efektivitāte. Stresa vadība

 • Dzīves prioritāšu izvērtēšana. Dzīves līdzsvars;

 • Dzīves prioritāšu ievērošana plānošanas procesā;

 • Dzīves balanss. Kas ir svarīgāks – dzīve vai darbs?

 • Stress darbā;

 • Stratēģijas stresa situācijās;

 • Stresa pārvarēšanas un profilakses metodes;

 • Emocijas darbā – ko es izjūtu un ko es vēlos izjust;

 • Pozitīvu emociju vairošanas metodes darbā un dzīvē.


12. sesija: Pārmaiņu vadība

 • Pārmaiņu vadība - jaunas teorijas

 • Kāpēc pārmaiņas ir tik izaicinošas? Ko no mums kā vadītājiem prasa pārmaiņas;

 • Vadītāja loma un atbildība pārmaiņu vadībā un ieviešanā;

 • Vadītāja rīki un uzvedība, kas atbalsta efektīvu pārmaiņu ieviešanu;

 • Kā palīdzēt darbiniekiem izprast un pieņemt pārmaiņas;

 • Kā strādāt ar darbinieku pretestību un neizpratni?

 • Vadītāja komunikācija pārmaiņu ieviešanas laikā.

Par treneri

Olga Dzene

Līderības attīstības eksperte, konsultante un trenere ar 20 gadu pieredzi personāla un organizāciju vadības jomās.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page