top of page

450

Efektīva vadītāja ABC

Šajā kursā - par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību.

Laiks & vieta

Blaumaņa iela 11/13, Central District, Rīga, Latvia

2024. g. 19. aug. 09:30 – 17:00
2024. g. 22. aug. 09:30 – 17:00

Par kursu

Šajā kursā - par to, kā uzņēmuma/struktūrvienības vadītājam efektīvi vadīt darbiniekus: skaidrot uzņēmuma mērķus un norises, dot darba uzdevumus un kontrolēt izpildi, motivēt darbiniekus, sniegt atbalstu ikdienā un veicināt sadarbību.

Un arī par to, kādi ir vadītājam pieejamie resursi un kā tos izmantot, lai mazinātu spriedzi sarežģītās situācijās; kā iedvesmot un veicināt darbinieku proaktivitāti un produktivitāti.

Kursa mērķis: sniegt dalībniekiem zināšanas un praktiskas iemaņas efektīvai darbinieku vadīšanai.

Ieguvumi:

 • izpratne par vadītāja lomu un atbildību uzņēmuma mērķu sasniegšanā;

 • zināšanas par efektīvākajiem darbinieku vadīšanas instrumentiem;

 • izpratne par darbinieku motivācijas būtību, jēgu un motivēšanu ikdienas darbā;

 • prasme sniegt motivējošu atgriezenisko saiti;

 • izpratne par komunikācijas lomu vadītāja darbā, tās formām un efektīvākajiem rīkiem;

 • konkrēti rīcības scenāriji dažādām, tai skaitā sarežģītām, situācijām ikdienas darbā.

Ilgums: 2 dienas, 12 stundas.

Darba metode: aktīva un iesaistoša darba forma, nodarbībās iekļautas diskusijas un situāciju analīze, lomu spēles, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem vingrinājumiem.

Mērķauditorija: vidējā līmeņa vadītāji – gan ar nelielu pieredzi darbinieku vadīšanā, gan ar vajadzību „salikt pa plauktiņiem” to, ko ir sapratuši no pieredzes.

Programma

Kursa pirmajā daļā koncentrēsimies uz vadības procesu un darba izpildes vadības cikla elementiem, kas palīdz efektīvi sasniegt mērķus

Kursa otrajā daļā strādāsim ar praktiskiem rīkiem, izmēģināsim dažādas pieejas efektīvai komunikācijai ar darbiniekiem un komandām

1. Ievads. Modernā vadītāja loma

 • Vadības modeļi un stili.

 • Vadīšana kā ietekmēšana.

 • Vadītāja tēls (reālais un ideālais).

 • Vadīšanas orientācijas, to īpatnības.

 • Uzņēmuma, vadītāja un darbinieku savstarpējā uztvere, gaidas un bažas.

2. Darba izpildes vadības cikls – kā mēs nodrošinām un iegūstam skaidrību

 • Tiešā vadītāja lomas darba procesa vadīšanā.

 • Kā izvirzīt mērķus, vienoties par izpildi un kvalitātes kritērijiem.

 • Kā plānot aktivitātes, kā kontrolēt.

 • Deleģēšana un pilnvarošana – kā maksimāli izmantot darbinieka spējas.

 • Darba izpildes novērtēšana.

 • Kā virzīt darbinieku uz attīstību.

Darbs ar dalībnieku situācijām. Kā, izmantojot darba izpildes vadības ciklu, risināt ikdienas vadīšanas jautājumus. Dažādas risinājumu stratēģijas un efektīva komunikāciju šajās situācijās

3. Vadītāja komunikācija. Saskarsme ikdienā. Pārliecināšana un ietekmēšana. Uzmanība, interese un motivācija

 • Kā saprast un tikt saprastam; komunikācijas racionālie un emocionālie aspekti.

 • Kā “nolasīt”, kā darbinieki jūtas un ko viņi domā.

 • Komunikācija klātienē un attālināti.

 • Saruna ar darbinieku. Efektīva atgriezeniskā saite. Uzslavas un kritika.

 • Vadītāja emocijas un izjūtas kā palīgs/šķērslis atgriezeniskās saites sniegšanā.

 • Motivēšana, iesaiste un darbinieku attīstība, t.sk., attālināti: labākās prakses un pieredzes.

4. Komandas veidošana un attīstība: labākās prakses un pieredzes

 • Komandas veidošanas process.

 • Lomas komandā un savstarpējā sadarbība.

 • Veiksmīga komandas attīstība - pamatnosacījumi.

 • Sociālā kompetence – gatavība sadarboties.

 • Komandas attīstības posmi un konfliktu risināšana.

5. Noslēgums, secinājumi un savstarpēja atgriezeniskā saite

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli, kafijas pauzes un pusdienas.

Par treneri

Jolanta Armande
Jolanta Armande

Līderība, komunikācija, sadarbība

Starptautiski atzīta vadības konsultante un trenere ar vairāk kā 20 gadu praktisko pieredzi. Praktizējoša klīniskā psiholoģe, vadītāja un cilvēktiesību aktīviste.

Pieteikšanās

Your content has been submitted

Efektīva vadītāja ABC

bottom of page