top of page

Ievads ilgtspējā & ESG. Galvenie jēdzieni, koncepti, to nozīme

Ilgums

4 stundas

Treneris

Pauls Irbins

Par kursu

Vides, sociālā un korporatīvā pārvaldība (ESG) ir jēdziens, kas sevī ietver ne tikai popularitāti vai attīstības tendences. Organizāciju ilgtspējīgai nākotnei ir stratēģiska nepieciešamība, kas sniedz konkurences priekšrocības, veicina zīmola reputāciju un mazina riskus. 


Šodien par ilgtspējas apsvērumiem atgādina gan patērētāju vēlmes, gan investoru prasības, un nu jau arī organizāciju darbības atbilstība normatīvajam regulējumam. 


Mērķis

Sniegt dalībniekiem izpratni par ESG principiem un praktiskām stratēģijām to īstenošanai savās organizācijās.


Ieguvumi
 • Izpratne par ESG nozīmi un saistību ar organizācijas attīstību; 

 • Zināšanas par ESG tendencēm un labo pārvaldības praksi;

 • Spēja novērtēt savas organizācijas ESG stiprās puses un uzlabošanas iespējas;

 • Idejas ESG iniciatīvu īstenošanai un pārmaiņu virzīšanai savās organizācijās;

 • Informācija par jaunāko normatīvo regulējumu attiecinājumu; 

 • Iedvesma ilgtspējības mērķu izvirzīšanai.


Darba metode

Aktīva un iesaistoša darba forma, teorētiskā daļa ir papildināta ar piemēriem un praktiskiem uzdevumiem, individuālu un grupu darbu, diskusijām, situāciju analīzi.


Mērķauditorija

Organizāciju vai struktūrvienību vadītāji un interesenti, kuri vēlas iegūt izpratni par ESG pamatprincipiem un to īstenošanu.


Programma

Pirmā daļa veltīta izpratnei par ilgtspēju un ESG 

 1. Ilgtspējas un ESG jēdziens, nozīmīgus un galvenās tendences.

 2. ESG principu integrēšanas priekšrocības.

 3. Piemēru izpēte – veiksmīgas ESG iniciatīvas un to ietekme uz organizāciju sniegumu.

 4. Iespējamie ESG neievērošanas riski un sekas.

 5. ESG ieviešanas stratēģijas:

  • Iekļaušana organizācijas kultūrā un procesos;

  • ESG mērķu noteikšana;

  • Ieinteresēto pušu iesaistīšana.

 6. Rīki un ietvari:

  • Izplatītākās sistēmas;

  • Efektivitātes mērīšanas rīki un galvenie darbības rādītāji (KPIs);

  • Ilgtspējības standarti un sertifikāti.

Otrā daļa veltīta praktiskam darbam ilgtspējas novērtēšanai un aktivitāšu ieviešanas plānošanai:

 1. Savas organizācijas ESG novērtējums:

  • Esošā ESG un ilgtspējīguma pašvērtējums pēc dotiem kritērijiem;

  • Diskusija par stiprajām pusēm un uzlabojumu iespējām katrā ESG dimensijā.

 2. Ideju ģenerēšana ESG iniciatīvām un uzlabojumiem.

 3. Prioritāšu noteikšana idejām, pamatojoties uz iespējamību, ietekmi un sasaisti ar biznesa mērķiem.

 4. Rīcības plāns ESG īstenošanai.

 5. Iespējamie izaicinājumi vai šķēršļi un stratēģijas to pārvarēšanai. 

 6. Informācija par pieejamajiem resursiem, rīkiem un atbalstu turpmākai darbībai ESG ieviešanā.

Par treneri

Pauls Irbins

Procesu vadības eksperts ražošanas, produktu izstrādes, piegāžu ķēžu un pārdošanas optimizācijas jautājumos, starptautiski sertificēts TOC (Theory of Constraints) konsultants ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kosmosa entuziasts, uzņēmējs, zinātkāres centra ZINOO dibinātājs, jaunuzņēmumu mentors.

Interesē mācības?
Piesakies sarunai un pielāgosim tās tavām vajadzībām!

Sazināsimies ar tevi e-pastā!

bottom of page